"Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet, och jag har nycklarna till döden och dödsriket." (Upp 1:18)


Historia

"Fast vi icke ha några uppgifter därom kunna vi anse som säkert att det första kapellet i Vargö inrättades senast på 1690-talet. Efter 1696 hade de icke råd därtill, då hungersnöden och krigen tryckte dem. Då stora ofreden inbröt 1714, fick Vargö påhälsning av ryssarna, som togo från kyrkan en klocka, kyrkoskruden m.m. och skadade kyrkan svårt".

- K V Åkerblom

Bergö anses ha haft predikohus utan egen präst (mitten av 1600-talet - 1850), var kapellförsamling (1850 - 1908) och fick eget pastorat 1908.

Enligt folktraditionen kallar våra kyrkklockor: "Heim ti rese, heim ti rese…".

("Hem till sälköttet...", "rese" är Bergödialekt för sälkött).

 

Den tidigaste historien

År 1495 omnämnes den första skattebonden på Wargö. Vid den tiden utgjordes dagens Bergö av fyra öar: Granön, Långön, Norrön och Holmen. Under slutet av medeltiden var trafiken söderom Bergö livlig i och med att farleden in till gamla Korsholm gick mellan Bergö och fastlandet. Om denna epok vittnar bl a namnet Munkören som ligger intill denna farled och som antas ha varit tillhåll för munkar under skatteuppbörden. Ännu outforskade spår av gamla fiskelägen vittnar om att Bergö var ett välmående fiskesamhälle för 500 år sedan. Att Bergö fick bofast befolkning antas ha att göra med kung Magnus Erikssons lag som stadgade att de som besatt jorden också hade rätt till omkringliggande fiskevatten.

 

1500-talet

Vid mitten av 1500 talet uppgick Bergös befolkning till 70 personer. Antalet hemman var nio. Vid denna tid räknades Bergö till Korsholms socken. 1571 var bergöbornas förmögenhet dubbelt så stor som medeltalet i Korsholm. Orsaken till det var att bondeseglationen till Stockholm börjat blomstra. För bergöbornas del kombinerades detta med de långa sälfångstresorna (fälan). Att fälen innebar kontakter med befolkningen runt Östersjön belyses av det faktum att ordet "rese" = sälkött finns upptecknat på tre platser: Bergö, skärgården utanför Oskarshamn, samt svensköarna utanför Estland. Thomas Björnson utgör ett lysande exempel på de möjligheter som bondeseglationen gav. Han seglade från lilla Bergö, blev borgare i Stockholm, sedermera medlem i stadens styrande organ, avancerade till borgarråd, samt blev kyrkvärd i Storkyrkoförsamlingen. Vid sin död 1582 ägde denna Björnson, utkommen från lilla Bergö halva Gamla stan. Det berättas att björnhuvuden i granit ännu i dag som ses på en del byggnader i Gamla stan (Stockholm) härstammar från denna bergöpojkes framgångar.

 

1600-1700-talet

1607 blev Bergö en del av Malax församling. Under 1600 - 1700 talen var det många bergöbor som blev instämda till tinget pga att de inte uppfyllt sin kyrkoplikt. 1652 och framåt ålades prästerskapet att sommartid hålla gudstjänst på Bergö, en plikt som inte uppskattades av alla präster.

 

Förödande epidemier i slutet av 1600 talet och Stora ofreden ledde till att befolkningen minskade drastiskt, år 1718 fanns det endast 34 bofasta personer här på Bergö.

 

1800-talet

1800 - talet kännetecknas av en "befolkningsexplosion", 1801 fanns det 188 personer, 1855 - 428 personer och 1890, innan Amerika - emigrationen började, fanns det 759 personer bosatta här. Under 1800 - talet ökade efterfrågan på tranolja över hela Europa. Detta ledde till att sälfångstens lönsamhet ökade avsevärt, och ävenså bergöbornas välstånd. Under 1800 - talets första år byggdes kyrkan. 1830 fick bergöbönderna rätt att kalla sin ö för Bergö och 1848 bildades Bergö kapellförsamling underlydande Malax församling. 1869 blev Bergö egen kommun. År 1873 hade båken på Rönnskär blivit klar och lotsväsendet utvecklades i och med den ökande sjöfarten till Vasa under 1800 - talet och början av 1900 - talet. Lotsyrket gick i arv från far till son, och det finns ingen lots och fyrplats längs den österbottniska kusten som inte under någon tid bemannats av bergöbor.

 

1900-talet-

När förryskningen av lotsverket vidtogs 1912, avgick samtliga lotsar i protest mot det inträffade. Redan då föll första bergöbon som offer för sin trofasthet till självständighet i sitt land. Under de senaste krigen stupade många bergöbor såväl vid fronten som ute på haven. Efter krigets slut måste var och en anpassa sig efter dåtida förhållanden, fisket var intensivt, småbruket blomstrade. Då fanns det 248 kor och ett 30-tal hästar.

 

1955 färdigställdes landsvägen från Molpe via Bredskär ut till Skagelbådan. Hösten 1962 fick vi färjförbindelse till Bredskär (Skagelbådan) som på ett anmärkningsvärt sätt förbättrade våra förbindelser med fastlandet, och våra livsbetingelser ändrade karaktär. Den färja som trafikerar idag började 1979, och den upprätthåller trafiken dygnet runt enligt tidtabell. Dagens bergöbo har ofta arbete inom servicesektorn. På Bergö bor idag ca 500 personer.

 

Tack till Stefan Nyman på www.bergo.nu för uppgifterna!